معرفی کتابی از نیچه


کتاب صوتی چنین گفت زرتشت داستانی فلسفی از فردریش نیچه، فیلسوف نام‌دار آلمانی است. اثری که با زبان‌ شاعرانه و منحصربه‌فرد نیچه به نگارش درآمد و ماندگارترین و محبوب‌ترین کتاب او شد. شخصیت اصلی کتاب، زرتشت، هم‌نام پیامبر پارسی است که نیچه از زبان او آراء و نظریات فلسفی خویش را بازمی‌گوید. داریوش آشوری زبان‌شناس نام‌آشنا مهم‌ترین مترجم این اثر به فارسی است. برای خرید کتاب صوتی چنین گفت زرتشت کلیک کنید.

بخشی از کتاب چنین گفت زرتشت 

برادر، اگر فضیلتی داری و آن فضیلت ویژه تو باشد، اغیار را در آن انباز نمی‌خواهی و بی‌شک می‌خواهی که آن را به نامِ خودش بخوانی و با آن سرگرم شوی تا تسلّی یابی. بدانکه تو با این کار با تعریفی که از آن به دست داده‌ای مردم را شریک ساخته‌ای و با فضیلت‌ات به جمع پیوسته‌ای. 

برادر! بهتر آنکه بگویی: آنچه روانم از آن لذّت می‌برد و از آن آزرده می‌شود، ناگفتنی و وصف‌ناپذیر است و اینکه نمی‌توانم از آن درکی درست داشته باشم اندرونم را گرسنه می‌دارد. 

فضیلت‌ات برتر از آن باد که مرتبتش تا حدّ نامِ چیزها فروکاسته شود، امّا اگر از آن ناگزیر باشی، شرمگین مباش که از آن به زبانی شکسته سخن گویی. پس زیرِلب بگو: 

این همان نیکی است که می‌خواهم، مایه شیداییِ من. و من نیکی را جز این‌گونه نمی‌خواهم. اینها را همه به خواستِ خدایی یا به حکم قانونی یا ضرورتی انسانی نمی‌خواهم. نمی‌خواهم رهنمایی را که مرا به دنیاهای برتر و بهشتِ جاودانه رهنمون شود. 

بگو: تنها به فضیلتِ زمینی عشق می‌ورزم. زیرا از اندک حکمتی برخوردار است و درباره کمترین چیزهایش همداستانند. از آن روی به این پرنده مهر می‌ورزم که در کنارِ من آشیانه گزیده است. او را نوازش می‌کنم و هموست که اینک تخمِ زرّینش را در آغوش گرفته. چنین سخن بگوی و با زبانی شکسته فضیلتِ خویش را بستای. 

روزگاری آرزوهایی داشتی که شرّش می‌پنداشتی. امّا اینک جز فضیلتِ خویش هیچ نداری. خاستگاه همه این فضایل همان آرزوها بوده است. چرا که تو برترین غایتهایت را در این فضایل نهاده‌ای تا آنکه آنها در تو فضیلت و خوشی شوند. آنها از تو و برای تو هستند. خواهی دید که همه آرزوهایت فضیلت خواهند شد. و خواهی دید هر شیطانی که در توست فرشته می‌شود حتی اگر خشمگین و شهوت‌پرست و کینه‌توز و متعصّب باشی. 

پیش از این، دخمه‌ات مسکنِ سگانِ شرزه بود و اینک همانها خود پرندگانِ خوش‌الحان و آوازخوانانِ فریبا شده‌اند.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *